HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DẠY HỌC TIỂU HỌC
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CÔNG VĂN 5737/BGDDT-GDTIH. Đánh giá HS tieu học chương trình VNEN
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
SỔ TAY THỰC HIỆN DỰ ÁN VNEN
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ-PGDĐT: QUYẾT ĐỊNH (V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi giải toán trên Internet cấp huyện, năm học 2012-2013).
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22/2016
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
22/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ 30
Ngày ban hành:
28/08/2014
Ngày hiệu lực:
28/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH VNEN NĂM HỌC 2013-2014
Ngày ban hành:
27/05/2014
Ngày hiệu lực:
27/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
quyết định coi và chấm bài kiểm tra cuối kỳ II 2013-2014
Ngày ban hành:
07/05/2014
Ngày hiệu lực:
07/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO CUỐI NĂM HỌC 2013-2014
Ngày ban hành:
21/04/2014
Ngày hiệu lực:
21/04/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH-PGDĐT: KẾ HOẠCH (Tổ chức đón Tết Nguyên đán Qúy Tỵ năm 2013 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An).
Ngày ban hành:
18/01/2013
Ngày hiệu lực:
18/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH-PGDĐT-TVTB: Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên Thư viện giỏi cấp huyện năm học 2012-2013.
Ngày ban hành:
08/01/2013
Ngày hiệu lực:
08/01/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực