Viết chữ đẹp cấp huyện

Hoạt động ngày 7/4 năm 2018, viết chữ đẹp